NEWS & EVENT

NEWS AND EVENTS

กิจกรรมส่งมอบความสุขและกำลังใจให้กับเด็กนักเรียนในชนบทที่ห่างไกล 🏫โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแม่จันทะ

กิจกรรมส่งมอบ 🎊ห้องประชุม“ร่วมใจ”🎊โรงเรียนบ้านโคกสันติสุข อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา